Serwis szukających pracy

Szkolenia z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


Program szkolenia

Czas trwania: 80 godzin zegarowych/ 3 kolejno następujące po sobie tygodnie, w tym:

- 40 godzin zajęć warsztatowych, w podziale na odrębne sesje tematyczne realizowane przez 10 kolejnych

dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

- 40 godzin praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

SESJA 1. PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

Powitanie oraz poznanie lidera i uczestników

Oczekiwania uczestników i zawarcie kontraktu

Program szkolenia i specyfika pracy warsztatowej

SESJA 2. METODY NAUKI STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

Specyfika uczenia się osób dorosłych

Rola i znaczenie grupy w procesie nauki

Metody pracy w czasie szkolenia

Zasady działania Klubu Pracy

SESJA 3. REAKCJE W TRUDNYCH SYTUACJACH

Emocje po utracie pracy

Świadomość emocjonalna

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

SESJA 4. KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Umiejętności

Predyspozycje zawodowe i osobowość

Kompetencje

Potrzeby i wartości

Atuty do przedsiębiorczości

Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

SESJA 5. BARIERY NA DRODZE DO ZATRUDNIENIA

Poszukiwanie pracy

Bariery na drodze do zatrudnienia

Motywacja do pokonywania barier

Twórcze rozwiązywanie problemów

Gotowość do podjęcia pracy

SESJA 6. ZARZĄDZANIE SOBĄ PODCZAS POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Realizacja celów zawodowych i osobistych

Zarządzanie czasem

Zarządzanie sobą w czasie poszukiwania pracy

SESJA 7. ANALIZA RYNKU PRACY

Rynek pracy - podstawowe pojęcia

Analiza lokalnego rynku pracy

Źródła informacji o rynku pracy

Europejski rynek pracy

SESJA 8. FORMY ZATRUDNIENIA

Świadczenie pracy

Elastyczne formy organizacji pracy

Zatrudnienie wspierane środkami z funduszu pracy

Wolontariat

SESJA 9. WIZYTÓWKA ZAWODOWA - DOKUMENTY APLIKACYJNE

Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych

Życiorys zawodowy

List motywacyjny

Błędy w dokumentach aplikacyjnych

E-rekrutacja

SESJA 10. SZTUKA MÓWIENIA I PREZENTACJI

Proces komunikacji

Sposoby komunikowania się

Narzędzia komunikacji

Autoprezentacja

SESJA 11. ZACHOWANIA ASERTYWNE W POSZUKIWANIU PRACY

Typy zachowań w komunikacji interpersonalnej

Pojęcie asertywności

Prawa asertywności

Obszary asertywności

Asertywne zachowania

Zatrudnianie asertywnych pracowników

SESJA 12. OFERTY NA RYNKU PRACY

Metody poszukiwania pracy

Pracodawca szuka pracownika

SESJA 13. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z PRACODAWCĄ

Rekrutacja i selekcja pracowników

Profil osobowy kandydata do pracy

Rozmowa kwalifikacyjna w procesie rekrutacji

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa telefoniczna

Po rozmowie

SESJA 14. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna

Próbna rozmowa z pracodawcą

SESJA 15. EDUKACJA DLA RYNKU PRACY

Formy edukacji osób dorosłych

Kształcenie ustawiczne

Szkolenia e-learningowe

Nauka za granicą

SESJA 16. PLAN POSZUKIWANIA PRACY

Planowanie działań

Plan poszukiwania pracy

Strategie pokonywania barier w realizacji planów

SESJA 17. PODJĘCIE ZATRUDNIENIA

Praktyczne poszukiwanie pracy

Wspólne wyszukiwanie ofert

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Wymiana doświadczeń z poszukiwania pracy

SESJA 18. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Podsumowanie szkolenia

Ewaluacja szkolenia i wręczenie zaświadczeń